Consector Förklarar
Vad är likviditet?

Vad är likviditet?

Likviditet är ett begrepp som förekommer i sammanhang då man vill illustrera ett företags eller en persons betalningsförmåga. I många fall är god likviditet absolut nödvändigt för ett företags fortlevnad. Här går vi igenom vilka sammanhang ordet används i och fördelarna med att ha god likviditet.

Vad betyder likviditet?

Likviditet är mått på ett företags eller en persons betalningsförmåga. Likvida medel är de pengar som kan användas till att betala olika kortsiktiga utgifter, till exempel kontanta medel eller checkkonto. Kapital som finns bundet i exempelvis fastigheter eller i form av aktier räknas inte som likvida medel. Att ha stora ekonomiska tillgångar är alltså inte samma sak som att ha god likviditet. Det är möjligt att ha stora ekonomiska tillgångar och dålig likviditet samtidigt, och tvärtom.

Hur likviditet visar ett företags betalningsförmåga

Ett företag behöver ha tillräckliga finansiella resurser för att kunna betala räkningar och andra utgifter. Det räcker inte att ha stora ekonomiska tillgångar om kapitalet är bundet i exempelvis aktier. Företaget behöver ha likvida medel, pengar som kan användas direkt, för att kunna betala sina utgifter. Annars finns risken att företaget får ekonomiska problem. I vissa fall kan lösningen på dålig likviditet vara företagslån.

Hur en person eller företag kan vara likvid eller illikvid

Det är viktigt att poängtera att likviditet nödvändigtvis inte behöver hänga ihop med förmögenhet. Det är möjligt att ha stora ekonomiska tillgångar samtidigt som man har dålig likviditet. Att vara illikvid betyder att man inte har tillräckligt med tillgängligt kapital för att betala sina utgifter. Ett företag eller en person kan också vara likvid utan att ha stora ekonomiska tillgångar. Det innebär att personen eller företaget har en god betalningsförmåga och kan betala sina utgifter.

Vad en likvid marknad är

I vissa fall kan likviditet avse en specifik marknad, till exempel bostadsmarknaden. Då avses hur snabbt en försäljning kommer till stånd. Om intresset för en viss produkt minskar eller om priserna skjuter i höjden kan hela marknaden få sämre likviditet. Den stannar helt enkelt av.

Många fördelar med god likviditet

God likviditet innebär att företaget har tillräckligt med pengar för att kunna driva verksamheten framåt. Det innebär dessutom att företaget har tillräckligt med tillgängligt kapital för att klara oförutsedda utgifter. Det är dock viktigt att företaget återinvesterar i verksamheten för att den ska utvecklas.

Kassalikviditet

Kassalikviditeten visar hur god betalningsförmåga ett företag har i förhållande till dess löpande utgifter. Är kassalikviditeten över 1 (100 %) har företaget en god likviditet. Det innebär att företagets omsättningstillgångar (exempelvis kundfordringar) är större än dess kortfristiga skulder (leverantörsskulder, checkräkningskredit, personalkostnader och dylikt). Du beräknar kassalikviditeten genom att dividera omsättningstillgångarna med de kortfristiga skulderna.

Balanslikviditet

Även balanslikviditet visar hur god betalningsförmåga ett företag har. Skillnaden mellan kassalikviditet och balanslikviditet är att varulagerkostnaderna inkluderas när man beräknar balanslikviditeten. Det gör de inte när man beräknar kassalikviditeten. När du ska beräkna balanslikviditeten dividerar du omsättningstillgångarna med de kortfristiga skulderna.