Consector Förklarar
Prisbasbelopp 2020 – Detta gäller!

Prisbasbelopp 2020 – Detta gäller!

Har du funderat på varför ett avdrag är en viss summa? Eller undrar du hur årets sjuk- eller föräldrapenning kommer att skilja sig från förra årets? För att få reda på svaren behöver du ta reda på vad årets prisbasbelopp ligger på. Allt baseras nämligen på prisbasbeloppet, ett värde som ska spegla prisutvecklingen i samhället. Här berättar vi mer om hur det fungerar och påverkar ditt liv. Dessutom får du reda på det allra viktigaste; vad prisbasbeloppet är 2020.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbelopp är ett belopp som ska spegla prisutvecklingen i samhället. Det fastställs årligen av regeringen och används till att beräkna olika förmåner, skatter, avgifter och avdrag. Prisbasbeloppet baseras bland annat på konsumentprisindex (KPI), som visar privatkonsumtionens prisutveckling i Sverige. Beloppet räknas ut av SCB, Statistiska Centralbyrån, på uppdrag av regeringen. Syftet med prisbasbeloppet är att avgifter, förmåner, skatter och avdrag ska vara rimliga i förhållande till inflationen. Det gör att prisbasbeloppet behöver uppdateras varje år.

Hur används prisbasbeloppet?

Då Sveriges ekonomi påverkas av inflation går det inte att lagstifta om att ett bidrag ska vara på ett visst fast belopp. Därför utgår man från prisbasbeloppet så att samtliga avgifter, skatter och studiemedel ska hamna på rimliga och jämförbara nivåer. Därför används prisbasbeloppet inom en rad olika områden. Några exempel är studiemedel, tjänstepension samt föräldra- och sjukpenning. Prisbasbeloppet används dessutom inom skattesystemet och socialförsäkringen. På så sätt påverkas så gott som samtliga invånare av storleken på prisbasbeloppet.

Förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp

Prisbasbeloppet ska inte förväxlas med förhöjt prisbasbelopp eller inkomstbasbelopp. Förhöjt prisbasbelopp används främst för att beräkna hur stor tilläggspension personer som är födda mellan 1938 och 1953 ska ha. Inkomstbasbeloppet fastställs av Pensionsmyndigheten för att beräkna den högsta pensionsgrundande inkomsten.

Prisbasbelopp 2020

Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr, och det förhöjda prisbasbeloppet är 48 300 kr. Sedan 2019 har prisbasbeloppet höjts med 800 kr, eller 1,7 %. Det innebär att både sjuk- och föräldrapenning höjs motsvarande eftersom de baseras på prisbasbeloppet. Taket för sjukpenning höjs med 14 kr per dag och föräldrapenningen höjs med 17 kr per dag. Den högsta inkomsten du kan få sjukpenning för är 8 prisbasbelopp, det vill säga 378 400 kr. Även inkomstbasbeloppet höjs, från 64 400 till 66 800 kr. Prisbasbeloppet ger också en bild av prisutvecklingen historiskt. År 2000 var prisbasbeloppet 36 600 kr, på tjugo år har prisbasbeloppet alltså ökat med 29 %.