Consector Förklarar
Vad är ekonomi?

Vad är ekonomi?

Ekonomi är något som vi alla påverkas av, vare sig vi vill eller inte. Det är något som både genomsyrar hur vårt samhälle är uppbyggt och livskvaliteten hos var och en av oss. Om du har något som helst intresse av att förbättra samhället eller ditt eget liv behöver du förstå vad ekonomi är.

Vad betyder ekonomi?

Ekonomi är läran om att hushålla med begränsade resurser och därför något som alla i ett samhälle påverkas av. Ordet kommer ursprungligen från grekiskans ”oikos” (hus) och ”nomos” (lag). Det används i många olika sammanhang, och kan syfta på allt från hur ett land till en privatperson hanterar sina resurser.

Olika ekonomibegrepp

Då ordet ekonomi används i olika situationer finns begrepp som specificerar vilket sammanhang som avses. Här är några av de vanligaste:

Privatekonomi

Privatekonomi är en persons totala inkomster och utgifter, samt hur dessa hanteras. Här ingår bland annat lån, hushållsekonomi, sparande och konsumtion.

Företagsekonomi

Företagsekonomi är hur ett företag hanterar, ransonerar och fördelar sina resurser och inkomster.

Nationalekonomi

Nationalekonomi är hur ett samhälle använder sina resurser. Ämnet berör bland annat hur ekonomisk-politiska åtgärder påverkar samhället i stort.

Finansiell ekonomi

Finansiell ekonomi är handel med värdepapper eller valutor.

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia är en del av nationalekonomin och studerar ekonomiska fenomen under olika tidsepoker.

Ekonomiska system

För att samordna resurserna i en stat eller organisation krävs en uppsättning regler och bestämmelser. Dessa nätverk kallas för ekonomiska system. Här av några ekonomiska system som förekommer i vårt samhälle:

Marknadsekonomi

Marknadsekonomi är ett system som baseras på att priser på varor och tjänster bestäms utifrån utbud och efterfrågan. I en marknadsekonomi baseras handeln på frivillighet och staten har ingen påverkan på priserna eller hur marknadens styrs. En marknadsekonomi förespråkar fri handel, d.v.s. vill undvika tullar mellan länder.

Kapitalism

Kapitalism är ett ekonomiskt system där kapital och produkter ägs av privatpersoner. De kan sälja och köpa varor och tjänster till högstbjudande. Inom kapitalismen är det alltså de som har resurser som styr. I en renodlad kapitalism har staten en väldigt liten roll och ägnar sig främst åt försvar och rättsväsende. Kapitalism kan endast existera i en marknadsekonomi.

Planekonomi

Planekonomi går ut på att staten planerar och styr ekonomin i ett land så att den ska utvecklas åt ett visst håll. I hur hög grad detta sker beror ofta på landets politiska inriktning. Vänsterpartier är generellt mer positiva till planekonomi än högerpartier som föredrar marknadsekonomi. De flesta länder har en blandning av marknadsekonomi och planekonomi, vilket brukar kallas för blandekonomi.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi, eller kretsloppsekonomi, är ett system som innebär att vi tar tillvara på resurserna så att de inte ska tar slut. Systemet går ut på att vi ska använda, återanvända och återvinna istället för att producera och förbruka. Idag har både EU och FN som målsättning att övergå till en mer cirkulär ekonomi.