Consector Förklarar
Vad är upplupen ränta?

Vad är upplupen ränta?

Upplupen ränta är en term som främst används i samband med bokföring. Men vad betyder egentligen uttrycket och hur påverkar den upplupna räntan dig? Här går vi igenom olika situationer då den upplupna räntan har en direkt påverkan på din ekonomi.

Vad är en upplupen ränta?

Upplupen ränta är ränteutgifter eller -inkomster som ännu inte betalats eller mottagits. Det specifika sammanhanget avgör om den upplupna räntan är en tillgång eller skuld. För att få en rättvis bild av en ekonomisk situation är det viktigt att ta med den upplupna räntan i beräkningen – oavsett om det är i form av inkomst eller utgift.

I vilka sammanhang förekommer upplupen ränta

Alla räntor som ännu inte har betalats är olika former av upplupen ränta, förbetalda räntor är en mycket ovanlig företeelse. Termen förekommer främst i samband med bokföring, men för du ska få en bättre förståelse för vad en upplupen ränta är ger vi exempel på ett par olika sammanhang.

Bolån

Ränta för bolån betalas vanligtvis i slutet av varje månad eller kvartalsvis. Perioden innan betalning är räntan upplupen, det vill säga en räntekostnad som finns men ännu inte har betalats. För låntagaren är den upplupna räntan en framtida utgift, för banken en framtida inkomst. I den här situationen används sällan uttrycket ”upplupen ränta”, utan kort och gott ”ränta”.

Sparkonto

När en privatperson öppnar ett sparkonto med ränta betalar banken ränta på sparbeloppet, inlåningsränta. Räntan betalas vanligtvis ut en gång per år, och tiden dessförinnan är räntan upplupen. För banken är det viktigt att ta med framtida räntebetalningar i beräkningarna för att ha koll på hur räntekostnaderna påverkar bankens resultat- och balansräkning.

Bokslut

Företag behöver redovisa den upplupna räntan i både balans- och resultaträkning för att ge en korrekt bild av dess ekonomi. Den upplupna räntan på tillgångar kallas för intäktsränta och redovisas som interimsfordran. Ränta som uppkommer på skulder utgör kostnadsränta och redovisas som interimsskuld. En upplupen intäktsränta är en framtida inkomst för företaget, medan en upplupen kostnadsränta är en framtida utgift.

Beräkna upplupen ränta

Som privatperson behöver du sällan redovisa eventuell upplupen ränta. Det finns dock en poäng med att räkna ut hur stora räntekostnader du behöver betala för ditt lån varje år – det gör att du får ökad förståelse för hur dina lån påverkar din ekonomi.

Nedan är en formel för hur du beräknar räntan för ett bolån:

Kvarvarande skuld x räntesats = årsränta i kr

Exempel:

För ett bolån på 1,5 miljoner kr med räntesats 2,25 % blir räntekostnaderna det första året:

1 500 000 x 0,0225 = 33750 kr

För att beräkna den upplupna delen multiplicerar du beloppet med antal månader sedan du gjorde din senaste räntebetalning dividerat med 12.

Om senaste räntebetalningen gjordes för 3 månader sedan är den upplupna räntan:

33750 x 3/12 = 8437,5 kr

Är situationen den omvända, att du vill räkna ut hur stor intäktsräntan blir, använder du motsvarande formel.

Sparbelopp x räntesats = intäktsränta

Den upplupna räntan på ditt sparande beräknas på samma sätt som i bolåneexemplet ovan.