Ordlista

A

A-skattsedel

A-skattsedel är det dokument som påvisar vilken skattesats som arbetsgivaren ska utgå ifrån när skatte...

Läs mer

Administrationsavgift

Administrationsavgift är en avgift som företag har rätt att ta ut för att täcka de administrativa kostnaderna...

Läs mer

Amortering

Amortering är en avbetalning på ett lån och avser den summa du betalar av på lånet vid varje betalningstillfä...

Läs mer

Amorteringskrav

Amorteringskrav är det krav som infördes den 1:a juni 2016 och som gäller alla bolån tecknade efter de...

Läs mer

Andelstal

Andelstal är ett begrepp som främst används för att beskriva en bostadsrättslägenhets procentuella and...

Läs mer

Annuitetslån

Annuitetslån är ett lån där återbetalningsbeloppet är detsamma under hela låneperioden. Annuitet innebär att ...

Läs mer

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde är det belopp som betalats vid inköp av en produkt. Begreppet används ofta vid

Läs mer

Anställningsform

Anställningsform betyder att du utför ett arbete och får lön för det, något som regleras av lagstiftning samt överenskommelser i kollekti...

Läs mer

Autogiro

Autogiro innebär att företag automatiskt får dra summan för köpt produkt/tjänst från kundens konto. De...

Läs mer

Avbetalning

Avbetalning är en form av kreditköp och lån, som du har möjlighet att betala efterhand. Detta erbjuds hos mån...

Läs mer

Aviavgift

Aviavgift är den avgift som en fordringsägare har rätten att ta ut för att täcka kostnaden för administra...

Läs mer
B

Bank-ID

Bank-ID är en digital identifieringsprocess som används för att styrka ens identitet online. Det använ...

Läs mer

Bankdag

En bankdag är en dag då banken har sin ordinarie verksamhet öppen. Det är i regel vardagar men med undantag för röda dagar och storhelger...

Läs mer

Bankränta

Bankränta är den ränta som erbjuds av banken. Detta oavsett om det handlar om utlåning (lån) eller inlåning (sparkonton).

Läs mer

Banksekretess

Banksekretess innebär kortfattat att personal som jobbar på en bank har tystnadsplikt. Den information som en kund ger till en banktjänst...

Läs mer

Basel III

Basel III är ett regelverk som gäller för banker vilket bland annat reglerar kapitalkrav och likvidite...

Läs mer

Belåningsgrad

Belåningsgrad är den procent av din fastighets värde som du lånar. Uttrycket är ofta kopplat till

Läs mer

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning är en notering om att du inte har betalat dina skulder i tid. Om du till exempel har en ...

Läs mer

Betalningsansvar

Betalningsansvar är att en person som tar ett lån eller utnyttjar en

Läs mer

Betalningsfri månad

Med betalningsfri månad menas att kredittagaren har möjlighet att skjuta up...

Läs mer

Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är ett kravbrev rörande en obetald skuld eller

Läs mer

Betalningsförmåga

Betalningsförmåga är en persons (eller företags) möjlighet att betala en skuld inom en förutbestämd tidsperiod. En person med fast inkoms...

Läs mer

Betalningsorder

Betalningsorder är den blankett som används i det fall som fakturor/avier inte ö...

Läs mer

Betalningspåminnelse

Betalningspåminnelse är ett dokument som borgenären skickar ut till gäldenären ...

Läs mer

Betalningsskydd

Betalningsskydd är en försäkring som kan tecknas till ett lån eller ett

Läs mer

Bilförsäkring

En bilförsäkring kan tecknas i tre olika nivåer. Lägsta nivån är Trafikförsäkring vilket måste finnas tecknad på alla bilar som ska använ...

Läs mer

Bindningstid

Bindningstid är den tidsperiod som en person är bunden till en tjänst enligt ett avtal. Det är vanligt förekommande exempelvis på telefon...

Läs mer

Black Friday

Black Friday är årets största shoppingdag i USA och infaller fredagen efter Thanksgiving. Efte...

Läs mer

Bodelning

Bodelning är en överenskommelse mellan makar då giftorättsgods fördelas lika mellan dem. Det är vanlig...

Läs mer

Boendekostnad

Boendekostnad är den kostnad som bankerna räknar ut att deras kunder har för att bekosta sitt boende. En persons eller en familjs boendek...

Läs mer

Bolånedirektiv

Bolånedirektiv är det EU-direktiv som implementerades i svensk lag 1 januari 2017. Direktivet ...

Läs mer

Bolånefond

En bolånefond är en fond som erbjuder bolån istället för...

Läs mer

Bolånetak

Bolånetak är kravet att ett bolån inte får överstiga 85% av bostadens värde. Regeln gäller på alla bol...

Läs mer

Bolånetech

Bolånetech är en inriktning inom fintech där digitala innovationer kopplas samman med bankernas bolåne...

Läs mer

Borgen

Borgen är ett avtal där en privatperson eller en juridisk person åtar sig att betala en skuld för någon annan...

Läs mer

Bostadsbubbla

Bostadsbubbla är en situation där värdet på bostäder är betydligt högre än vad som anses vara motivera...

Läs mer

Bostadsförening u.p.a

Bostadsförening u.p.a är en förkortning för ”Utan personligt ansvar” och förekommer hos äldre bostadsförening...

Läs mer

Budget

En budget är en planering över kommande inkomster och utgifter. Många företag och organisationer använder sig av en budget för att få en ...

Läs mer

Bunden ränta

Bunden ränta betyder att räntesatsen är exakt samma under hela låneperioden. Bunde...

Läs mer

Bundet lån

Bundet lån innebär att räntesatsen binds och att den därmed är samma unde...

Läs mer

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är en kredit som beviljas av ...

Läs mer
C

Cyber Monday

Cyber Monday är måndagen som infaller tre dagar efter

Läs mer
D

Dag-för-dag-ränta

Dag-för-dag-ränta innebär att räntan räknas ut varje dag utifrån hur m...

Läs mer

Deklaration

Deklaration är de sammanlagda uppgifter som lämnas in till Skatteverket en gång per år och som är unde...

Läs mer

Delbetalning

Delbetalning innebär att du delar upp en betalning i flera delar över en viss tidsperiod istället för att...

Läs mer

Denuntiation

Denuntiation är det meddelande som skickas till en

Läs mer

Djurförsäkring

Djurförsäkring är en försäkring om kan ge ersättning vid plötsliga och oväntade skador eller sjukdomar...

Läs mer

Driftskostnad

Med driftskostnad menas den totala kostnaden som finns för driften av en bostad. Det som bland annat kan innefattas i driftskostnaden är ...

Läs mer

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som företag kan...

Läs mer
E

Effektiv ränta

Effektiva räntan är den totala summan av alla kostnader du får när du tar ett lån, omvandlat till en årlig

Läs mer

Ensidig Utfästelse

Ensidig utfästelse är att någon förbinder sig att prestera något utan att kräva en motprestation från motparten. De kan förekomma i många...

Läs mer

Existensminimum

Existensminimum är det belopp som en person/familj ska ha som minsta inkomst för att ha en rimlig levnadsnivå. Summan ska då räcka till b...

Läs mer

Extrakort

Ett extrakort är ett bank-, betal-, eller kreditkort som är kopplad till samm...

Läs mer
F

Factoring

Factoring är ett samlingsbegrepp för tjänster där företag belånar...

Läs mer

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav. Det vanligaste är att det skickas från ett företag men kan även skickas ut av fö...

Läs mer

Fast ränta

Fast ränta innebär att räntan är på samma nivå (fast) under en viss pe...

Läs mer

Fintech

Fintech är en förkortning av engelskans Financial Technology. Begreppet används för att beskriva de ny...

Läs mer

Fullmakt

En fullmakt är ett intyg på att en person har rätten att utföra specifika handlingar, alternativt ta beslut, åt en annan person. Det vanl...

Läs mer

Fysisk person

Med begreppet ”Fysisk person” menas en privatperson. Detta till skillnad mot Juridisk person som bland annat kan vara ett företag, en org...

Läs mer

Förfallodatum

Förfallodatum är det datum som en skuld ska vara återbetald. Bland annat ska förfallodatum anges på

Läs mer

Förhöjt prisbasbelopp

Förhöjt prisbasbelopp är ett basbelopp som bland annat reglerar tilläggspension/ATP. Detta för persone...

Läs mer

Förtidslösa lån

Att förtidslösa ett lån betyder att man återbetalar detta till sin helhet innan planerad amorteringstid är över. Detta får alltid göras p...

Läs mer

Förtidsåterbetalning

Den person som förväntas få tillbaka skattepengar kan an...

Läs mer
G

GDPR

GDPR är en förkortning för General Data Protection Regulation dvs. det regelverk som EU utarbe...

Läs mer

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som bevisar att en gåva har givits och eventuella villkor kring överlåtel...

Läs mer

Gäldenär

En gäldenär (låntagare) är någon som har en skuld till någon annan. I de flesta fall är gäldenären en privatp...

Läs mer
H

Handpenning

En handpenning är en summa pengar som betalas i förskott av en köpare vid ingående av ett avtal. Det är allts...

Läs mer

Helikopterpengar

Helikopterpengar, eller ”helicopter money” som det engelska uttrycket lyder, är en teoretisk term för att stimulera inflationen, myntad a...

Läs mer
I

Inbetalning

Med inbetalning menas en transaktion då pengar överförs till en betalningsmottagare. Två tydliga exempel är när en

Läs mer

Inkasso

Om en skuld inte betalas i tid kan ett inkassoföretag anlitas för att driva in skulden. Det är då inkassoföretaget som tar över ärendet v...

Läs mer

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp är ett fastställt belopp av Pensionsmyndigheten som ligger till grund för beräkning a...

Läs mer

Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är en försäkring som ger kompletterande ersättning, utöver A-kassans ersättning, vid arbetslöshet. Blir en person ar...

Läs mer

Insättningsgaranti

Insättningsgaranti betyder att dina pengar som är insatta på konton hos banker, kreditmarknadsföretag ...

Läs mer

Inteckning

För att ett bolån ska kunna tecknas krävs oftast en inteckning. Detta om bostaden ska vara ...

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto är en sparform där investeringar kan ske i ett flertal olika värdepapper. Fördel...

Läs mer
J

Jämförelseränta

Jämförelseränta är en räntesats som används när en bank ska räkna ut en

Läs mer

Jämkning

Jämkning sker om en arbetstagare ber sin arbetsgivare att genomföra lägre eller högre skatteinbetalnin...

Läs mer
K

Kalkylränta

Kalkylränta är den ränta som du ska klara av att betala för bostaden när banken gör en beräkning på hushållet...

Läs mer

Kapitalkostnad

I lånesammanhang är kapitalkostnad den totala kostnaden för lånet under en viss period. Den största de...

Läs mer

Kommunal fastighetsavgift

Du som äger en fastighet ska, förutom drift och underhåll, betala en kommunal fastighetsavgift. Den ut...

Läs mer

Kommunal inkomstskatt

Kommunal inkomstskatt betalas av alla fysis...

Läs mer

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Konsumenternas bank- och finansbyrå finns till för att ge dig som konsument en opartisk vägledning i f...

Läs mer

Kontantinsats

En kontantinsats är den summa pengar du lägger ur egen ficka när du köper...

Läs mer

Kontoförande bank

Kontoförande bank är den bank där ett konto finns. Vid överföring mellan banker kan ibland kontoförand...

Läs mer

Kredit

Kredit är en form av ett lån där en långivare u...

Läs mer

Kreditbedömning

Kreditbedömning är en utvärdering av en persons förmåga att inneha ett lån eller

Läs mer

Kreditbelopp

Kreditbelopp är den summa som utnyttjas på en beviljad

Läs mer

Kreditgivare

En kreditgivare ger lån eller krediter till en...

Läs mer

Kreditkort

Ett kreditkort är ett kontokort med tillhörande kr...

Läs mer

Kreditprövning

Innan en kreditgivare får ge lån eller

Läs mer

Kreditränta

Kreditränta är den ränta som

Läs mer

Kredittagare

En person som ansöker om en kredit, och får den beviljad, är kredittagare. Det ka...

Läs mer

Kreditupplysning

En kreditupplysning är en bedömning av din kredi...

Läs mer

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett omdöme i en kunds förmåga att betala sina skulder. Kreditvärdighet används för att bed...

Läs mer

Kvar att leva på

KALP, eller Kvar Att Leva På som det står för, är det belopp som ett hushåll ska ha kvar att leva på e...

Läs mer

Köpebrev

Ett köpebrev är en skriftlig dokumentation som bevisar att betalning skett vid köp av egendom. Det är exempelvis vanligt att köpebrev anv...

Läs mer

Köpeskilling

Köpeskilling är priset som är en köpare och säljare har kommit överrens om på en vara eller tjänst. Ordet används främst vid större inves...

Läs mer
L

Lagfart

Lagfart är ett bevis på att det är du som är ägare av en fastighet. När du köper en fastighet ansöker du om l...

Läs mer

Lantmäteriet

Lantmäteri är en form av kartläggning av mark som bestämmer till exempel var tomtgränser går och marke...

Läs mer

LIBOR

LIBOR, London Interbank Offered Rate, är en

Läs mer

Likvid

En person som är likvid har tillgång till likvida medel och därmed god bet...

Läs mer

Listränta

Listränta är den ränta som banker och kreditföretag visar utåt, exempelvis på deras hemsidor och i marknadsföring. Det går däremot att få...

Läs mer

Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet är ett lån där långivaren baser...

Läs mer

Låneavtal

Ett låneavtal är ett avtal mellan två parter som bland annat visar lånebelopp, ränta

Läs mer

Lånefordran

En fordran, eller fordring, är ett krav från en person mot en annan. Vid ett lå...

Läs mer

Lånelöfte

Lånelöfte är ett intyg från banken som visar hur mycket pengar du är beviljad att

Läs mer

Låneskydd

Låneskydd är en försäkring som är kopplat till lånet och som du kan teckna i samband med att du tar ett lån. ...

Läs mer
M

Marginalskatt

Marginalskatten är i sig, trots namnet, ingen skatt utan en form av mått. Marginalskatten visar skatte...

Läs mer

Medlemslån

Medlemslån är ett lån för dig som är fackligt ansluten. Om du är medlem i ett fackförbund eller en organisation som har ett av...

Läs mer

Medlåntagare

Medlåntagare är en person som står med på lånet

Läs mer

Medsökande

En medsökande är en person som är solidariskt betalningsansvarig för ett lån tillsammans med huvudlånt...

Läs mer

Minusränta

Minusränta, även kallad negativ ränta, betyder att räntan ligger under noll procent. I praktiken innebär dett...

Läs mer

Mäklararvode

Ett mäklararvode är den betalning som en säljare betalar mäklaren för att denna hjälper till att repre...

Läs mer
N

Nominell ränta

Den nominella räntan är den grundläggande räntan du be...

Läs mer
O

Omstartslån

Omstartslån är en typ av lån som vissa långivare erbjuder till personer som av olika skäl behöver starta om e...

Läs mer

Oäkta Förening

En oäkta förening är en bostadsförening (begrepp inom bostadsrättslagen) där det är färre än 60 % av f...

Läs mer
P

Pant

Pant i juridisk bemärkelse är en egendom som lämnats som säkerhet för viss skuld eller fordran. Den som lämnar en pant kallas ...

Läs mer

Pantbrev

Pantbrev är ett dokument som bevisar att en intecknin...

Läs mer

Penningtvätt

Penningtvätt är ett begrepp som används när svarta pengar, det vill säga pengar som har tjänats på ett...

Läs mer

Personupplysning

En personupplysning är en form av kreditupplysn...

Läs mer

Premiepension

Premiepension är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 % av din lön och andra skattep...

Läs mer
R

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste formen av återbetalning på en skuld. Rak amortering innebär att du betalar tillbaka ett konst...

Läs mer

Referensränta

Referensränta är en räntesats som fastställs en gång per halvår av

Läs mer

Regressrätt

Regressrätt betyder att en eller flera personer har betalt en skuld åt en eller flera andra personer o...

Läs mer

Reporänta

Repo...

Läs mer

Restvärde

Begreppet restvärde används i samband med

Läs mer

Revers

Revers betyder samma sak som skuldebrev. D...

Läs mer

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank, och är även den myndighet som av riksdagen har fått i uppdrag att ...

Läs mer

Riskvikter

Riskvikt är den summa som en bank måste ha som buffert vid utlåning av pengar, till exempel

Läs mer

Ränta

Ränta är en generell term som beskriver kostnaden för

Läs mer

Ränta på ränta

Ränta på ränta är ett begrepp som beskriver möjligheten att få avkastning på en redan genererad

Läs mer

Räntelagen

Räntelagen är en lag som bland annat reglerar vilka betalningsvillkor och

Läs mer

Räntenetto

Räntenetto betyder skillnaden mellan de räntekostnader som uppkommer när ett lån tecknas mot de räntei...

Läs mer

Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är den ersättning som låntagaren måste betala till långivaren om ett lån med

Läs mer

Räntetak

Räntetak är en garanti för räntekostnaden på bolån, som ...

Läs mer

Ränteändringsdag

Ränteändringsdag är den överenskomna dag då ett lån får en ny

Läs mer

Rörlig Ränta

Till skillnad från bunden ränta, som betyder att du vet vad du ska betala v...

Läs mer
S

Självdeklaration

Självdeklaration är de uppgifter som årligen ska lämnas till Skattemyndigheten av skattskyldiga

Läs mer

Skattereduktion

Skattereduktion är ett begrepp som antingen syftar på att skattesatsen överlag sänks eller att skatten...

Läs mer

Skuldebrev

Skuldebrev är ett dokument som du skriver på när du lånar pengar, exempelvi...

Läs mer

Skuldkvot

Skuldkvot är förhållandet mellan ett hushålls totala inkomst och dess totala låneskuld. Begreppet anvä...

Läs mer

Skuldkvotstak

Skuldkvotstak är en begränsning av bankernas utlåning för finansiering av bostäder. Ordet syftar på en...

Läs mer

Snittränta

Snittränta är den genomsnittliga bolåneränta som en bank har gett till sina kunder under en viss period. Från...

Läs mer

Stibor

Stibor är en referensränta som visar ett genom...

Läs mer

Styrränta

Styrränta är den ränta som Riksbanken tar när den...

Läs mer

Stämpelskatt

Stämpelskatt är en skatt som betalas när inköp sker av fastighet eller tomträtt alternativt vid

Läs mer

Swedsec-Licensiering

Swedsec-licensiering är en licensiering som sköts av SwedSec. Licensen vänder sig mot personer inom sv...

Läs mer

Säkerhetsbyte

Säkerhetsbyte är att en person byter bostad och behåller bol...

Läs mer
T

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring betyder att försäkringstagaren kan få ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivn...

Läs mer
U

Upplysningscentralen

Upplysningscentralen (UC) är Sveriges största affärs- och kreditupplysningsföretag. Privatpersoner för...

Läs mer

Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal är ett avtal som tecknas av första ägaren av en bostadsrätt. Avtalet tecknas mellan bo...

Läs mer

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är en engångsavgift som k...

Läs mer

Uppskov

Uppskov är att skjuta upp betalning av vinstskatt efter försäljning av bostad. När försäljningen

Läs mer
Ä

Ägarlägenhet

Ägarlägenhet är en boendeform som infördes 2009. I korthet innebär det att man äger sin egen lägenhet ...

Läs mer
Ö

Överbryggningslån

Överbryggningslån är ett lån som tecknas...

Läs mer

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal är ett avtal som skrivs när egendom ska byta ägare. Överlåtelse kan exempelvis ske vi...

Läs mer

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %