Ordlista

A

A-skattsedel

A-skattsedel är det dokument som påvisar vilken skattesats som arbetsgivaren ska utgå ifrån när skatte...

Läs mer

Administrationsavgift

Administrationsavgift är en avgift som företag har rätt att ta ut för att täcka de administrativa kostnaderna...

Läs mer

Amortering

Amortering är en avbetalning på ett lån och avser den summa du betalar av på lånet vid varje betalningstillfä...

Läs mer

Amorteringskrav

Amorteringskrav är det krav som infördes den 1:a juni 2016 och som gäller alla bolån tecknade efter de...

Läs mer

Andelstal

Andelstal är ett begrepp som främst används för att beskriva en bostadsrättslägenhets procentuella and...

Läs mer

Annuitetslån

Annuitetslån är ett lån där återbetalningsbeloppet är detsamma under hela låneperioden. Annuitet innebär att ...

Läs mer

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde är det belopp som betalats vid inköp av en produkt. Begreppet används ofta vid köp a...

Läs mer

Anställningsform

Anställningsform betyder att du utför ett arbete och får lön för det, något som regleras av lagstiftning samt överenskommelser i kollekti...

Läs mer

Autogiro

Autogiro innebär att företag automatiskt får dra summan för köpt produkt/tjänst från kundens konto. De...

Läs mer

Avbetalning

Avbetalning är en form av kreditköp och lån, som du har möjlighet att betala efterhand. Detta erbjuds hos mån...

Läs mer

Aviavgift

Aviavgift är den avgift som en fodringsägare har rätten att ta ut för att täcka kostnaden för administration kring avihantering. Denna få...

Läs mer
B

Bank-ID

Bank-ID är en digital identifieringsprocess som används för att styrka ens identitet online. Det använ...

Läs mer

Bankdag

En bankdag är en dag då banken har sin ordinarie verksamhet öppen. Det är i regel vardagar men med undantag för röda dagar och storhelger...

Läs mer

Bankränta

Bankränta är den ränta som erbjuds av banken. Detta oavsett om det handlar om utlåning (lån) eller inlåning (sparkonton). Räntan kan skil...

Läs mer

Banksekretess

Banksekretess innebär kortfattat att personal som jobbar på en bank har tystnadsplikt. Den information som en kund ger till en banktjänst...

Läs mer

Basel III

Basel III är ett regelverk som gäller för banker vilket bland annat regalerar kapitalkrav och likvidit...

Läs mer

Belåningsgrad

Belåningsgrad är den procent av din fastighets värde som du lånar. Uttrycket är ofta kopplat till bolån. Om d...

Läs mer

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning är en notering om att du inte har betalat dina skulder i tid. Om du till exempel har en ...

Läs mer

Betalningsansvar

Betalningsansvar är att en person som tar ett lån eller utnyttjar en kredit är ansvarig för återbetalningen. Personen har därmed betalnin...

Läs mer

Betalningsfri månad

Med betalningsfri månad menas att kredittagaren har möjlighet att skjuta upp betalningen på lånet/krediten en månad. Under denna månad be...

Läs mer

Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är ett kravbrev rörande en obetald skuld som skickas ut av Kronofogdemyndigheten. ...

Läs mer

Betalningsförmåga

Betalningsförmåga är en persons (eller företags) möjlighet att betala en skuld inom en förutbestämd tidsperiod. En person med fast inkoms...

Läs mer

Betalningsorder

Betalningsorder är den blankett som används i det fall som fakturor/avier inte önskas betalas över internet eller i bank/butik. Den fylls...

Läs mer

Betalningspåminnelse

Betalningspåminnelse är ett dokument som borgenären skickar ut till gäldenären för att påminna om en skuld som inte har betalats i tid.

Läs mer

Betalningsskydd

Betalningsskydd är en försäkring som kan tecknas till ett lån eller ett kreditkort. Med försäkringen går det att få ersättning för lånets...

Läs mer

Bilförsäkring

En bilförsäkring kan tecknas i tre olika nivåer. Lägsta nivån är Trafikförsäkring vilket måste finnas tecknad på alla bilar som ska använ...

Läs mer

Bindningstid

Bindningstid är den tidsperiod som en person är bunden till en tjänst enligt ett avtal. Det är vanligt förekommande exempelvis på telefon...

Läs mer

Blancolån

Ett blancolån är ett lån som tecknas utan ...

Läs mer

Bodelning

Bodelning är en överenskommelse mellan makar då giftorättsgods fördelas lika mellan dem. Det är vanlig...

Läs mer

Boendekostnad

Boendekostnad är den kostnad som bankerna räknar ut att deras kunder har för att bekosta sitt boende. En persons eller en familjs boendek...

Läs mer

Bolånefond

En bolånefond är en fond som erbjuder bolån istället för en bank. Den generella beskrivningen för en f...

Läs mer

Bolånetak

Bolånetak är kravet att ett bolån inte får överstiga 85% av bostadens värde. Regeln gäller på alla bol...

Läs mer

bolånetech

Bolånetech är en inriktning inom fintech där digitala innovationer kopplas samman med bankernas bolåne...

Läs mer

Borgen

Borgen är ett avtal där en privatperson eller en juridisk person åtar sig att betala en skuld för någon annan...

Läs mer

Bostadsbubbla

Bostadsbubbla är en situation där värdet på bostäder är betydligt högre än vad som anses vara motivera...

Läs mer

Bostadsförening u.p.a

Bostadsförening u.p.a är en förkortning för ”Utan personligt ansvar” och förekommer hos äldre bostadsf...

Läs mer

Budget

En budget är en planering över kommande inkomster och utgifter. Många företag och organisationer använder sig av en budget för att få en ...

Läs mer

Bunden ränta

Bunden ränta betyder att räntesatsen är exakt samma under hela låneperioden. Bunden ränta är vanligaste på bolån då låntagaren kan välja ...

Läs mer

Bundet lån

Bundet lån innebär att räntesatsen binds och att den därmed är samma under hela låneperioden. Fördelen är att man vet vad lånet kommer at...

Läs mer

Byggnadskreditiv

Byggnadskreditiv är en kredit som beviljas av banker till personer/företag som bygger nytt, bygger om ...

Läs mer
D

Dag-för-dag-ränta

Dag-för-dag-ränta innebär att räntan räknas ut varje dag utifrån hur mycket som sitter på kundens konto. När bankerna ska räkna ut vilken...

Läs mer

Deklaration

Deklaration är de sammanlagda uppgifter som lämnas in till Skatteverket en gång per år och som är unde...

Läs mer

Denuntiation

Denuntiation är det meddelande som skickas till en gäldenär i det fall som ett enkelt skuldebrev överl...

Läs mer

Djurförsäkring

Djurförsäkring är en försäkring om kan ge ersättning vid plötsliga och oväntade skador eller sjukdomar...

Läs mer

Driftskostnad

Med driftskostnad menas den totala kostnaden som finns för driften av en bostad. Det som bland annat kan innefattas i driftskostnaden är ...

Läs mer

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som företag kan kräva i ersättning om en faktura inte är betalad innan förfallodat...

Läs mer
E

Effektiv ränta

Effektiva räntan är den totala summan av alla kostnader du får när du tar ett lån, omvandlat till en årlig rä...

Läs mer

Existensminimum

Existensminimum är det belopp som en person/familj ska ha som minsta inkomst för att ha en rimlig levnadsnivå. Summan ska då räcka till b...

Läs mer

Extrakort

Ett extrakort är ett bank-, betal-, eller kreditkort som är kopplad till samma konto/kredit som ett annat kort. Genom att ha extrakort ka...

Läs mer
F

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav. Det vanligaste är att det skickas från ett företag men kan även skickas ut av fö...

Läs mer

Fast ränta

Fast ränta innebär att räntan är på samma nivå (fast) under en viss period. Det förekommer både inom lån och inom sparande. Inom lån bruk...

Läs mer

Fintech

Fintech är en förkortning av engelskans Financial Technology. Begreppet används för att beskriva de ny...

Läs mer

Fullmakt

En fullmakt är ett intyg på att en person har rätten att utföra specifika handlingar, alternativt ta beslut, åt en annan person. Det vanl...

Läs mer

Fysisk person

Med begreppet ”Fysisk person” menas en privatperson. Detta till skillnad mot Juridisk person som bland annat kan vara ett företag, en org...

Läs mer

Förfallodatum

Förfallodatum är det datum som en skuld ska vara återbetald. Bland annat ska förfallodatum anges på fakturor vilket därmed anger vilket d...

Läs mer

Förhöjt prisbasbelopp

Förhöjt prisbasbelopp är ett basbelopp som bland annat reglerar tilläggspension/ATP. Detta för persone...

Läs mer

Förtidslösa lån

Att förtidslösa ett lån betyder att man återbetalar detta till sin helhet innan planerad amorteringstid är över. Detta får alltid göras p...

Läs mer

Förtidsåterbetalning

Den person som förväntas få tillbaka skattepengar kan ansöka om förtidsåterbetalning av denna summa. Ansökan skickas in till Skatteverket...

Läs mer
G

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som bevisar att en gåva har skett och om det finns villkor kring denna öv...

Läs mer

Gäldenär

En gäldenär (låntagare) är någon som har en skuld till någon annan. I de flesta fall är gäldenären en privatp...

Läs mer
H

Handpenning

En handpenning är en summa pengar som betalas i förskott av en köpare vid ingående av ett avtal. Det är allts...

Läs mer

Helikopterpengar

Helikopterpengar, eller ”helicopter money” som det engelska uttrycket lyder, är en teoretisk term för att stimulera inflationen, myntad a...

Läs mer
I

Inbetalning

Med inbetalning menas en transaktion då pengar överförs till en betalningsmottagare.  Ett tydligt exempel är när en faktura betalas och i...

Läs mer

Inkasso

Om en skuld inte betalas i tid kan ett inkassoföretag anlitas för att driva in skulden. Det är då inkassoföretaget som tar över ärendet v...

Läs mer

inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp är ett fastställt belopp av Pensionsmyndigheten som ligger till grund för beräkning a...

Läs mer

Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är en försäkring som ger kompletterande ersättning, utöver A-kassans ersättning, vid arbetslöshet. Blir en person ar...

Läs mer

Insättningsgaranti

Insättningsgaranti betyder att dina pengar som är insatta på konton hos banker, kreditmarknadsföretag ...

Läs mer

Inteckning

För att ett bolån ska kunna tecknas krävs oftast en inteckning. Detta om bostaden ska vara säkerhet för lånet. Pantbrev är ett bevis på a...

Läs mer

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto är en sparform där investeringar kan ske i ett flertal olika värdepapper. Fördel...

Läs mer
J

Jämförelseränta

Jämförelseränta är en räntesats som används när en bank ska räkna ut en ränteskillnadsersättning, något som banken gör när ett bundet bol...

Läs mer

Jämkning

Jämkning sker om en arbetstagare ber sin arbetsgivare att genomföra lägre eller högre skatteinbetalnin...

Läs mer
K

Kalkylränta

Kalkylränta är den ränta som du ska klara av att betala för bostaden när banken gör en beräkning på hushållet...

Läs mer

Kapitalkostnad

I lånesammanhang är kapitalkostnad den totala kostnaden för lånet under en viss period. Den största de...

Läs mer

Kommunal fastighetsavgift

Du som äger en fastighet ska, förutom drift och underhåll, betala en kommunal fastighetsavgift. Den ut...

Läs mer

Kommunal inkomstskatt

Kommunal inkomstskatt betalas av alla fysiska personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Den...

Läs mer

Konsumenternas bank- och finansbyrå

Konsumenternas bank- och finansbyrå finns till för att ge dig som konsument en opartisk vägledning i f...

Läs mer

Kontantinsats

En kontantinsats är den summa pengar du lägger ur egen ficka när du köper...

Läs mer

Kontoförande bank

Kontoförande bank är den bank där ett konto finns. Vid överföring mellan banker kan ibland kontoförand...

Läs mer

Kredit

Kredit är en form av ett lån där en långivare upplåter förfogandet över en viss summa pengar till en låntagar...

Läs mer

Kreditbedömning

Kreditbedömning är en utvärdering av en persons förmåga att inneha ett lån eller kredit. När en person...

Läs mer

Kreditbelopp

Kreditbelopp är den summa som utnyttjas på en beviljad kredit. Om ett lån är på 10.000kr är det just 1...

Läs mer

Kreditgivare

En kreditgivare ger lån eller krediter till en annan part. Det är därmed företag som helt eller delvis...

Läs mer

Kreditkort

Ett kreditkort är ett kontokort med tillhörande kredit. Istället för att pengarna dras från kontot dir...

Läs mer

Kreditprövning

Innan en kreditgivare får ge lån eller krediter måste en kreditprövning ske...

Läs mer

Kreditränta

Kreditränta är den ränta som kredittagaren får betala för ett lån eller en ...

Läs mer

Kredittagare

En person som ansöker om en kredit, och får den beviljad, är kredittagare. Det kan exempelvis vara privatlån, kreditkort eller kontokredi...

Läs mer

Kreditupplysning

En kreditupplysning är en bedömning av din kreditvärdighet. När du ansöker om ett lån eller en kredit görs i ...

Läs mer

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett omdöme i en kunds förmåga att betala sina skulder. Kreditvärdighet används för att bed...

Läs mer

Kvar att leva på

KALP, eller Kvar Att Leva På som det står för, är det belopp som ett hushåll ska ha kvar att leva på e...

Läs mer

Köpebrev

Ett köpebrev är en skriftlig dokumentation som bevisar att betalning skett vid köp av egendom. Det är exempelvis vanligt att köpebrev anv...

Läs mer

Köpeskilling

Köpeskilling är priset som är en köpare och säljare har kommit överrens om på en vara eller tjänst. Ordet används främst vid större inves...

Läs mer
L

Lagfart

Lagfart är ett bevis på att det är du som är ägare av en fastighet. När du köper en fastighet ansöker du om l...

Läs mer

Lantmäteriet

Lantmäteri är en form av kartläggning av mark som bestämmer till exempel var tomtgränser går och marke...

Läs mer

LIBOR

LIBOR, London Interbank Offered Rate, är en referensränta som styr prissättningen av ett flertal olika...

Läs mer

Likvid

En person som är likvid har tillgång till likvida medel och därmed god betalningsförmåga på kort sikt. Likvida medel kan vara kontanter e...

Läs mer

Listränta

Listränta är den ränta som banker och kreditföretag visar utåt, exempelvis på deras hemsidor och i marknadsföring. Det går däremot att få...

Läs mer

Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet är ett lån där långivaren baserar utlåningen på låntagarens förmåga att betala tillbaka lån...

Läs mer

Låneavtal

Ett låneavtal är ett avtal mellan två parter som bland annat visar lånebelopp, ränta, löptid, amorteringstid och vad som händer om inte l...

Läs mer

Lånefordran

En fordran, eller fordring, är ett krav från en person mot en annan. Vid ett lån är fordringsägaren, borgenären, den som lånar ut pengar ...

Läs mer

Lånelöfte

Lånelöfte är ett intyg från banken som visar hur mycket pengar du är beviljad att låna för att kunna köpa en ...

Läs mer

Låneskydd

Låneskydd är en försäkring som är kopplat till lånet och som du kan teckna i samband med att du tar ett lån. ...

Läs mer
M

Marginalskatt

Marginalskatten är i sig, trots namnet, ingen skatt utan en form av mått. Marginalskatten visar skatte...

Läs mer

Medlemslån

Medlemslån är ett lån för dig som är fackligt ansluten. Om du är medlem i ett fackförbund eller en organisation som har ett av...

Läs mer

Medlåntagare

Medlåntagare är en person som står med på lånet och är solidariskt ansvarig för att lånet betalas tillbaka ti...

Läs mer

Medsökande

En medsökande är en person som är solidariskt betalningsansvarig för ett lån tillsammans med huvudlånt...

Läs mer

Minusränta

Minusränta, även kallad negativ ränta, betyder att räntan ligger under noll procent. I praktiken innebär dett...

Läs mer

Mäklararvode

Ett mäklararvode är den betalning som en säljare betalar mäklaren för att denna hjälper till att repre...

Läs mer
N

Nominell ränta

Den nominella räntan är den grundläggande räntan du betalar när du tar ett lån. Det är också denna ränta som ...

Läs mer
O

Omstartslån

Omstartslån är en typ av lån som vissa långivare erbjuder till personer som av olika skäl behöver starta om e...

Läs mer

Oäkta Förening?

En oäkta förening är en bostadsförening (begrepp inom bostadsrättslagen) där det är färre än 60 % av f...

Läs mer
P

Pant

Pant i juridisk bemärkelse är en egendom som lämnats som säkerhet för viss skuld eller fordran. Den som lämnar en pant kallas ...

Läs mer

Pantbrev

Pantbrev är ett dokument som bevisar att en inteckning av en fastighet har gjorts. Nä...

Läs mer

Penningtvätt

Penningtvätt är ett begrepp som används när svarta pengar, det vill säga pengar som har tjänats på ett...

Läs mer

Personupplysning

En personupplysning är en form av kreditupplysning. När du ansöker om ett lån eller en kredit görs alltid en ...

Läs mer
R

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste formen av återbetalning på en skuld. Rak amortering innebär att du betalar tillbaka ett konst...

Läs mer

Referensränta

Referensränta är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken, första januari och första juli...

Läs mer

regressrätt

Regressrätt betyder att en eller flera personer har betalt en skuld åt en eller flera andra personer o...

Läs mer

Reporänta

Reporäntan är Sveriges Riksbanks styrränta. Med det menas att det är den ränta som Riksbanken lånar ut pengar...

Läs mer

Revers

Revers betyder samma sak som skuldebrev. Det är ett skriftligt avtal mellan två, eller fler parter, kr...

Läs mer

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank, och är även den myndighet som av riksdagen har fått i uppdrag att ...

Läs mer

Riskvikter

Riskvikt är den summa som en bank måste ha som buffert vid utlåning av pengar, till exempel bolån elle...

Läs mer

Ränta

Ränta är en generell term som beskriver kostnaden för lån av pengar. Det finns flera olika typer av räntor. N...

Läs mer

Ränta på ränta

Ränta på ränta är ett begrepp som beskriver möjligheten att få avkastning på en redan genererad ränta och int...

Läs mer

Räntelagen

Räntelagen är en lag som bland annat reglerar vilka betalningsvillkor och dröjsmålsräntor som företag kan ta ...

Läs mer

räntenetto

Räntenetto betyder skillnaden mellan de räntekostnader som uppkommer när ett lån tecknas mot de räntei...

Läs mer

Ränteskillnadsersättning

Ränteskillnadsersättning är den ersättning som låntagaren måste betala till långivaren om ett lån med bunden ...

Läs mer

Räntetak

Räntetak är en garanti för räntekostnaden på bolån, som innebär att även om marknadsräntan går upp så ...

Läs mer

Ränteändringsdag

Ränteändringsdag är den överenskomna dag då ett lån får en ny räntesats. Kärt barn har många namn, och...

Läs mer

Rörlig Ränta

Till skillnad från bunden ränta, som betyder att du vet vad du ska betala varje månad, justeras rörlig ränta ständigt efter vilken ränta ...

Läs mer
S

Självdeklaration

Självdeklaration är de uppgifter som årligen ska lämnas till Skattemyndigheten av skattskyldiga fysisk...

Läs mer

Skattereduktion

Skattereduktion är ett begrepp som antingen syftar på att skattesatsen överlag sänks eller att skatten...

Läs mer

Skuldebrev

Skuldebrev är ett dokument som du skriver på när du lånar pengar, exempelvis hos banken. Skuldebrevet, som även kan kallas för revers, bl...

Läs mer

Skuldkvot

Skuldkvot är förhållandet mellan ett hushålls totala inkomst och dess totala låneskuld. Begreppet anvä...

Läs mer

Skuldkvotstak

Skuldkvotstak är en begränsning av bankernas utlåning för finansiering av bostäder. Ordet syftar på en...

Läs mer

Snittränta

Snittränta är den genomsnittliga bolåneränta som en bank har gett till sina kunder under en viss period. Från...

Läs mer

Stibor

Stibor är en referensränta som visar ett genom...

Läs mer

Styrränta

Styrränta är den ränta som Riksbanken tar när den lånar ut pengar till övriga banker. Styrräntan är en viktig...

Läs mer

Stämpelskatt

Stämpelskatt är en skatt som betalas när inköp sker av fastighet eller tomträtt alternativt vid inteck...

Läs mer

Swedsec-Licensiering

Swedsec-licensiering är en licensiering som sköts av SwedSec. Licensen vänder sig mot personer inom sv...

Läs mer

Säkerhetsbyte

Säkerhetsbyte är att en person byter bostad och behåller bolånet från tidigare bostad men med skillnad...

Läs mer
T

Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring betyder att försäkringstagaren kan få ersättning vid arbetslöshet eller sjukskrivn...

Läs mer
U

upplysningscentralen

Upplysningscentralen (UC) är Sveriges största affärs- och kreditupplysningsföretag. Privatpersoner för...

Läs mer

Upplåtelseavtal

Upplåtelseavtal är ett avtal som tecknas av första ägaren av en bostadsrätt. Avtalet tecknas mellan bo...

Läs mer

Uppläggningsavgift

Uppläggningsavgift är en engångsavgift som kredittagaren kan ta ut när ett lån tecknas. Det är även va...

Läs mer

Uppskov

Uppskov är att skjuta upp betalning av vinstskatt efter försäljning av bostad. När försäljningen dekla...

Läs mer
Ä

Ägarlägenhet

Ägarlägenhet är en boendeform som infördes 2009. I korthet innebär det att man äger sin egen lägenhet ...

Läs mer
Ö

Överbryggningslån

Överbryggningslån är ett lån som tecknas om du tillträder din nya bostad innan tidigare bostad är såld...

Läs mer

Överlåtelseavtal

Överlåtelseavtal är ett avtal som skrivs när egendom ska byta ägare. Överlåtelse kan exempelvis ske vi...

Läs mer