Vad är Amorteringskrav?

Vad är Amorteringskrav?


Amorteringskrav är det krav som infördes den 1:a juni 2016 och som gäller alla bolån tecknade efter detta datum. Det innebär att amortering årligen måste ske med 1% eller 2% av bostadens värde, beroende på belåningsgraden. Amorteringskravet är enbart minimumkrav och bankerna har därmed möjlighet att ställa högre krav än så på låntagarna. Från den 1 mars 2018 så infördes ett skärpt amorteringskrav som innebär att bolånetagare måste amortera ytterligare 1 % ovanpå befintligt amorteringskrav om bolånetagare lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst.

Amorteringskrav

Vad innebär amorteringskravet?

Amorteringskravet innebär att bolån som är tecknade efter 1 juni 2016, och har en högre belåningsgrad än 50%, måste ha en årlig amortering. Är belåningsgraden 50-70% är kravet att amortering ska ske med 1% av värdet på bostaden. Är belåningsgraden 70-85% är kravet på 2% av värdet. Med det skärpta amorteringskravet så adderas 1 % i amortering om bolånetagaren lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst. Det innebär att en högbelånad bolånetagare kan behöva amortera 3 % av bolåneskulden per år istället för 2 % som var den maximala amorteringstakten före det skärpta kravet. Som inkomst räknas bruttoinkomster samt andra varaktiga inkomster såsom barnbidrag och studiebidrag.

Vilka regler gäller för tilläggslån?

Om ett bolån utökas (exempelvis vid renovering eller bilinköp) kallas detta för ett tilläggslån. Om belåningsgraden inte övergår 50% behöver ingen amortering ske. Blir den över 50% kan man välja på två olika amorteringsmöjligheter.

Antingen kan amortering ske på 1% eller 2% per år (se ovan ”Vad innebär amorteringskravet?”) eller så kan detta tilläggslån amorteras separat. I detta fall ska amortering ske på 10 år. Skulle belåningsgraden gå under 50% under denna period avslutas kravet på amortering.

De två alternativen kan skapa väldigt olika månadskostnader för lånen och bör därför jämföras i det fall som ett tilläggslån ska tecknas.

Med det skärpta amorteringskravet så tas hänsyn till inkomsten om bolånetagaren lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst. Då måste 1 % extra amorteras på tilläggslånet.

Vad menas med att detta är ”minimumkrav”?

Att dessa krav är ”minimumkrav” innebär att bankerna inte får erbjuda lägre amorteringstakt än dessa nivåer, förutsatt att det inte finns särskilda skäl. Men bankerna kan välja att ha högre krav än denna nivå. Man kan alltså inte förutsätta att bankerna tillämpar exakt de regler som gäller för amorteringskravet.

Blir det amorteringskrav om man byter bank?

När man byter bank tecknas ett nytt lån på den nya banken som betalar av det gamla lånet. Rent tekniskt skulle ett bankbyte alltså innebära att det nya lånet får amorteringskrav. Men för att inte skapa en inlåsningseffekt finns en regel som säger att amorteringskrav inte ska aktiveras vid bankbyte när lånen tidigare inte omfattats av amorteringskravet.

Däremot har många banker ändå infört amorteringskrav vid bankbyte. Den som idag inte har amorteringskrav och vill byta bank bör därför fråga vilka regler som banken tillämpar. Som tidigare nämnts är dessa amorteringskrav just enbart ”minimumkrav”.

Hur ofta får värdering av bostaden ske?

Eftersom amorteringskravet förändras beroende på belåningsgraden finns en fördel att kunna omvärdera bostaden. Detta får ske vart femte år eller om bostaden förväntats öka i värde efter en avsevärd renovering eller tillbyggnation. Att bara renovera badrummet eller köket räcker inte för en ytterligare omvärdering.

De som har ett lån som tecknats före 1 juni 2016 kan genomföra en värdering när ett tilläggslån ska tecknas. Därefter gäller sedan 5-års regeln.

Finns det fastigheter som inte omfattas av kravet?

Ja, jord- och skogsbruksfastigheter omfattas inte av kravet. Har man ett bolån som tecknats både för bostadsdel och andra fastigheter gäller amorteringskravet för den del av lånet som gäller för bostadsdelen.

Vilka bolån omfattas av amorteringskravet?

Amorteringskravet infördes 1:a juni 2016. Alla lån som tecknas från och med det datumet omfattas av amorteringskravet. Bolån tecknade före detta datum omfattas alltså inte av amorteringskravet. Bolån tecknade efter 1 mars 2018 omfattas även av det skärpta amorteringskravet.

Finns det undantag då man kan slippa amortera?

Ja, det finns ett par undantag då amortering inte behöver ske trots belåningsgrad över 50%.

Nyproduktion – Om en helt nyproducerad bostad ska finansieras med bolån kan bankerna välja att frångå kravet på amortering i fem år. Detta gäller då enbart för den första ägaren av bostaden. Det skärpta amorteringskravet erbjuder samma möjligheter för bankerna att bevilja amorteringsfrihet för nyproduktion upp till 5 år för förstahandsköpare. Värt att notera är att vid införandet av det tidigare amorteringskravet visade det sig att få banker beviljade amorteringsfrihet för nyproduktion.

Särskilda skäl – Vid dödsfall inom familjen, arbetslöshet eller allvarlig sjukdom kan bankerna ge tillfällig dispens gällande amorteringen.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,24 %