Vad är annuitetslån?

Vad är annuitetslån?

Annuitetslån är ett lån där återbetalningsbeloppet är detsamma under hela låneperioden. Annuitet innebär att man betalar samma månadskostnad på lånet under hela löptiden. I början av betalar man mer ränta än vad man amorterar och i slutet betalar man mindre ränta än vad man amorterar. På så sätt jämnar man ut amorteringsplanen för sitt lån (ränta och amortering) och på så vis betalar man samma månadsbelopp varje månad istället för att betala högre utgifter i början av lånets löptid och lägre vid lånets slut.

Annuitetslån

Hur fungerar annuitetslån?

Annuitet kommer från latin och betyder årlig avbetalning. Återbetalningstiden och antal betalningstillfällen styr annuitetsbeloppet. Avbetalningarna är densamma/konstant under hela återbetalningstiden vilket medför att både räntan och amorteringen ändras under löptiden. Vid annuitetslån minskar skulden mindre i början det vill säga exponentiellt tillskillnad från rak amortering som minskar linjärt och jämt över lånets löptid.

Hur beräknas annuitetslån?

När man beräknar annuitetsbeloppet måste man veta lånebeloppet, återbetalningstid (betalningstillfällen) och räntan. För att komma fram till annuitetsbeloppet beräknar man att lånet ska vara avbetalat vid lånets löptid är slut. Då annuitetsbeloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle innebär det att i början av lånets löptid betalas en mindre andel amortering och för varje betalningstillfälle ökar amorteringsbeloppet och räntekostnaden blir mindre. För att beräkna annuitetsbeloppet behöver man utgå från en fastställd ränta. Om räntan inte ändras under annuitetslånets löptid kommer annuitetsbeloppet att vara detsamma under hela perioden.

Ett exempel på annuitetslån

Belopp: 100 000 kr

Återbetalningstid: 5 år, månadsbetalning (60 månader)

Ränta: 5 %

Månad Skuld Amortering Ränta Annuitetsbelopp
1 100 000 kr 1470 kr 417 kr 1887 kr
2 98 530 kr 1477 kr 411 kr 1887 kr
12 83 484 kr 1539 kr 348 kr 1887 kr
24 64 583 kr 1618 kr 269 kr 1887 kr

När passar ett annuitetslån?

Fördelen med ett annuitetslån är att man kan ha en lägre kostnad för lånet under första åren, jämfört med rak amortering, eftersom man inte är tvungen att amortera så mycket. Många sätter ett stort värde av att hålla ner sina kostnader och om man önskar jämna ut betalningsbeloppet är annuitetslån ett bra alternativ. Ett exempel kan vara om man köper sin första bostadsrätt och lånar till kontantinsats. Då kan det vara värdefullt att hålla ner kostnaderna för privatlånet i början då man ofta har lägre inkomster och över tid ökar inkomsterna och då kan man eventuellt amortera mer. Den totala lånekostnaden för ett annuitetslån är oftast högre än kostnaden för ett lån med rak amortering. Detta beror på att skulden som räntan baseras på inte sjunker lika snabbt då man amorterar mindre i början. Många väljer annuitetslån för att hålla nere kostnaderna för lånet i början och har kvar flexibiliteten att amortera större belopp vid olika tillfällen för att få ner månadskostnaden.

Olika annuitetslån

Det finns två olika former av annuitetslån. Dessa kallas bibehållen annuitet (falsk annuitet) och ändrad annuitet (äkta annuitet).

Bibehållen annuitet

Bibehållen annuitet innebär att annuitetsbeloppet inte ändras även om räntan skulle förändras. Detta är vanligaste metoden bankerna tillämpar vid annuitetslån. Detta medför att om räntan ex. höjs kommer annuitetsbeloppet att bestå av en mindre del amortering och en större del ränta. Det innebär att lånets löptid kan komma att förlängas och ändras vilket medför att du kan komma att återbetala lånet under en längre löptid än planerat. Fördelen med bibehållen annuitet är att du vet i förväg vilket månadskostnad som du kommer ha för lånet. Nackdelen med bibehållen annuitet är att löptiden och återbetalningstiden kan komma att ändras om räntan justeras och höjs. Kraftiga räntehöjningar kan komma att påverka att annuitetsbeloppet inte täcker periodens räntekostnader och skulden höjs, i dessa fall bör banken kontakta dig för justering av annuitetsbeloppet.

Ändrad annuitet

Ändrad annuitet är det vi kallar för äkta annuitet vilket innebär att annuitetsbeloppet omräknas varje gång en räntejustering sker. Detta innebär att lånets löptid kan bibehållas men att månadsbeloppet det vill säga annuitetsbeloppet kan justeras. För att beräkna ny annuitetsbelopp tar banken hänsyn till nuvarande skuld, ny ränta och kvarvarande återbetalningstid. Nackdelen med ändrad annuitet är att det är svårt att förutse framtida månadskostnad.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %