Vad är betalningsansvar?

Vad är betalningsansvar?

Betalningsansvar är att en person som tar ett lån eller utnyttjar en kredit är ansvarig för återbetalningen. Personen har därmed betalningsansvar. Om lånet har en medsökande har även den personen betalningsansvar.

Vad är betalningsansvar

Går detta komma ifrån betalningsansvaret?

En person som ingått ett avtal måste enligt lag hålla det. Den som har ett betalningsansvar har därmed alltid skyldigheten att betala skulden. Den som har svårt att betala bör i första hand kontakta kreditgivaren för att skapa en lösning som passar för bägge parter. Kanske kan skulden amorteras under längre tid för att därmed få ner den månatliga kostnaden.

Kan betalningsansvaret försvinna efter en tid (Preskription)?

En skuld kan försvinna (preskriberas) efter ett visst antal år. Därmed förvinner även betalningsansvaret.

Skulder till staten har en preskriptionstid på 5år, hyresskulder har 2år, konsumentfodringar 3år och övriga fodringar 10år. Inom övriga fodringar finns exempelvis skuld till privatpersoner eller löpande skuldebrev (ex. lån).

(Årsangivelserna är generella och har vissa undantag)

Vid ett preskriptionsavbrott börjar ny preskriptionstid att löpa. Det kan exempelvis vara att gäldenären betalar en del av räntan eller skulden alternativt tar kontakt för att få en avbetalningsplan. Även borgenären kan skapa detta avbrott. Detta genom att exempelvis skicka ut en skriftlig påminnelse eller ansökning om verkställelse hos Kronofogden.

Vilket betalningsansvar har företag?

I grunden har alltid företaget betalningsansvar för de skulder som uppkommer. Däremot skiljer det sig något åt vad som händer om företaget inte klarar av att betala dessa skulder.

Är det en Enskild firma är alltid personen som driver företetaget helt och hållet betalningsansvarig. Detta eftersom företaget och den enskilda personen juridiskt är samma sak. Skulle Kronofogden få ett ärende mot en Enskild firma kan alltså de genomföra utmätning på personen.

Är det Aktiebolag eller Handelsbolag är det enbart företaget som är betalningsansvarig. Men det finns alltid tillfällen då en person kan bli personlig betalningsansvarig. För Aktiebolag kan det ske om kapitalbrist uppstår och denna situation inte sköts enligt gällande regler.

I ett Kommanditbolag finns det både helt eller delvis betalningsansvar för bolagsmännen. I detta fall kan alltså gällande fodringsägare välja vem man vill söka betalningsföreläggande mot. Det går att göra enbart mot företaget, enbart mot personerna eller dela upp det mot företaget och personerna.

Mot Skatteverket kan företrädare för juridiska personer bli personligt betalningsansvarig för ”obetalda skatter och avgifter på den juridiska personens skattekonto” (Skatteverket). Detta utifrån att de har ett företrädaransvar. Betalningsansvaret kan då gälla obetalda skatter och avgifter samt ej genomförda skatteavdrag för de anställda i företaget. För att en företrädare av en juridisk person ska bli betalningsansvarig krävs däremot bevis på att personen ”agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt”

Vad är solidariskt betalningsansvar?

Solidariskt betalningsansvar betyder att det är två eller flera personer som tillsammans har betalningsansvar för en skuld. För privatpersoner kan det vara ett lån som tecknats med en medsökande och för företag gäller detta exempelvis för delägare i ett handelsbolag om Skatteverket anser att inte skatter är inbetalda enligt gällande lagar.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %