Vad är Denuntiation?

Vad är Denuntiation?


Denuntiation är det meddelande som skickas till en gäldenär i det fall som ett enkelt skuldebrev överlåtes till en annan borgenär. Om överlåtelse sker är kravet att lånevillkoren inte försämras samt att denuntiation sker. Denuntiation krävs däremot inte för exempelvis ett innehavarskuldebrev.

När måste underrättelse gällande byte av borgenär ske?

Även om ett enkelt skuldebrev är ställt till en specifik juridisk person kan skuldebrevet överlåtas. Det betyder att kreditgivaren (borgenären) som beviljat att lån väljer att överlåta skulden till en annan borgenär. Om detta sker av ett enkelt skuldebrev krävs det att villkoren inte försämras vid överlåtelsen samt att gäldenären (låntagaren) blir underrättad om överlåtelsen. Det är denna underrättelse som heter denuntiation.

Hur ska denuntiation ske?

Efter att en överlåtelse skett av en fordran sker denuntiation vanligtvis mycket snabbt. Detta eftersom gäldenären måste få besked gällande vem skulden ska betalas till. Skulle gäldenären betala till föregående borgenär (innan denuntiation skett) kan inget krav ställas att på att gäldenären ska återkräva denna betalning. Det ligger därmed helt i den nya borgenärens intresse att så fort som möjligt meddela gäldenären om överlåtelsen.

Det finns inget krav på att detta ska ske skriftligt eller muntligt. Det räcker även att denuntiation kommit gäldenären tillhanda för att den ska vara gällande. Därmed räcker det att ett brev skickats ut då det inte finns något krav på att gäldenären måste läst detta.

Generellt rekommenderas att denuntiation sker skriftligt eftersom det då är lättare att bevisa att det skett.

Gäller denuntiation enbart pengar?

Nej, så länge som det handlar om ett enkelt skuldebrev krävs denuntiation. Det förknippas vanligtvis med lån och krediter men kan även handla om annan fordran. Det kan därmed vara att en person ska återbetala ett lån eller exempelvis återlämna en produkt.

Kan gäldenären motsätta sig överlåtelsen?

Om överlåtelsen skett enligt de lagar som gäller kring det gällande skuldebrevet kan inte gäldenären motsäga sig överlåtelsen av skulden. Man kan däremot överklaga överlåtelsen i det fall som den nya borgenären försämrar lånevillkoren. Detta får nämligen inte ske vid överlåtelse av enkelt skuldebrev.

Måste denuntiation även ske vid andra skuldebrev?

Nej, denuntiation gäller inte alla skuldebrev. Är det exempelvis ett innehavarskuldebrev betyder det att den som innehar skuldebrevet på förfallodagen ska få skulden betald av gäldenären. Beviset att man har rätt till betalning är då att man innehar skuldebrevet.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %