Vad är Djurförsäkring?

Vad är Djurförsäkring?


Djurförsäkring är en försäkring om kan ge ersättning vid plötsliga och oväntade skador eller sjukdomar hos djur. Detta förutsatt att vård söks hos legitimerad veterinär. Grunden i en djurförsäkring är veterinärvårdsförsäkringen. Därutöver tecknas ofta livförsäkring eller andra tilläggsförsäkringar som anpassar försäkringsskyddet efter individens behov.

vad är djurförsäkring


När kan ersättning ges från djurförsäkringen?

En djurförsäkring ger generellt ersättning för undersökning och vård hos legitimerad veterinär. Däremot måste kostnaden för besöket vara över självrisknivån för att ersättning ska betalas ut.

I vissa djurförsäkringar ingår även exempelvis ersättning för receptbelagd medicin samt rehabilitering.

Tillfällen då ersättning kan minska eller helt utgå:

  • Skadan har förlegat – Att skadan har förlegat innebär att en veterinär avgjort att skadan eller sjukdomen har börjat utvecklats innan försäkringen tecknades.
  • Skada sker inom karenstiden – De flesta försäkringar har en karenstid. På hund- och kattförsäkring är den mycket ofta 20 dagar. Om vård behövs under denna tid kan ersättning nekas. Karenstiden räknas från den dag som försäkringen tecknas. Hos vissa försäkringsbolag finns undantag vilket gör att någon karenstid inte uppstår.
  • Reservationer – Alla djurförsäkringar har reservationer (undantag). Det kan gälla allmänt för samtliga försäkrade djur likväl som en specifik ras.
  • Felaktiga uppgifter – Om försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet angett felaktiga uppgifter när försäkringen tecknades kan ersättning minskas.
  • Dubbelförsäkring – Det går att ha djurförsäkring hos flera försäkringsbolag på exakt samma individ. Ersättning kan då ges från flera bolag. Däremot kan inte den sammanlagda ersättningen bli högre än den totala kostnaden.
  • Vårdslöshet – Har försäkringstagaren varit grovt oaktsam eller medvetet framkallat, eller förvärrat skadan, kan ersättning nekas.
  • Räddningsplikt – Försäkringstagaren förväntas i möjligaste mån hindra och minimera skada. Exempelvis förväntas en försäkringstagare att direkt kontakta veterinär om ett djur kraftigt insjuknar. Att vänta under lång tid innan vård uppsöks kan i värsta fall minska ersättningsnivån. Om en veterinär ger instruktioner för vad som måste göras för att påskynda tillfrisknandet krävs även att dessa instruktioner följs.
  • Beteenderubbningar – Ersättning ges inte för beteenderubbningar eller lynnesfel.

Hur stor är självrisken?

De flesta djurförsäkringar har en självrisk som är uppbyggd av en fast och rörlig avgift. Det finns däremot undantag där enbart en fast avgift betalas. Hos flera försäkringsbolag går det även att välja mellan olika nivåer på både den fasta och den rörliga självrisken.

När ett försäkringsärende uppstår drar försäkringsbolaget av självrisken innan ersättning betalas ut. I många fall kan detta regleras direkt hos veterinären vilket gör att du som djurägare direkt betalar din del av den totala kostnaden vid besöket.

Exempel Hundförsäkring:

Den fasta självrisken på en hundförsäkring kostar mellan ca 1200 kr och 5000 kr. Den rörliga varierar mellan att inte finnas alls till upp till 25%. Storleken på självrisken kan alltså variera kraftigt mellan olika försäkringar. Samtidigt ger en låg självrisk en högre premie.

Självriskperiod (Behandlingsperiod)

Under en självriskperiod betalar försäkringstagaren den fasta självrisken enbart en gång. Om självriskperioden är 100 dagar behöver alltså inte fast självrisk betalas en ytterligare gång om ett försäkringsärende uppstår inom 100 dagar efter föregående ärende.

Finns det rörlig självrisk på djurförsäkringen behöver däremot alltid denna självriskdel betalas.

Vad avgör priset på en djurförsäkring?

Oavsett djur som ska försäkras så påverkas priset främst av:

Självrisk – Det är mycket vanligt med valbar självrisk på flera olika nivåer. Genom att välja en låg självrisk behöver lägre summa betalas vid veterinärvård. Med en högre självrisk minskar däremot premien.

Innehåll – Försäkringarna skiljer sig mot varandra gällande när ersättning går att få. Därmed påverkar även detta nivån på premien.

Ersättningsnivå – Alla djurförsäkringar har en maximal ersättningsnivå. Med hög ersättningsnivå skapas en större ekonomisk trygghet men detta skapar även en högre premie.

Ras och ålder – Då olika raser har olika stor risk att få specifika sjukdomar varierar nivån på premien utifrån ras. Även ålder är avgörande för prisnivå.

Vilka tillägg ingår? – En del försäkringsbolag låter kunderna anpassa försäkringen helt efter eget behov. I grunden finns en veterinärvårdsförsäkring och därutöver tecknas livförsäkring och andra tilläggsförsäkringar som exempelvis kan förbättra ersättningsnivån, ge ersättning vid rehabilitering eller som innebär extra skydd på resan.

Andra försäkringsbolag väljer att paketera sina djurförsäkringar i en eller flera paketlösningar. I dessa ingår därmed olika många tilläggsförsäkringar och ersättning ges på olika nivåer. Att jämföra två olika försäkringsbolags djurförsäkringar enbart utifrån dess premie kan därmed bli mycket missvisande då innehållet kan variera stort.

Vad är vanliga tilläggsförsäkringar?

Till de flesta djurförsäkringarna finns olika tilläggsförsäkringar att välja på. Här presenteras några av de vanligare:

Användbarhetsförsäkring – Tillägget kan lämna ersättning om djuret förlorar en specifik egenskap som nämnts i försäkringsbrevet. Ett exempel är om en jakthund inte längre kan utöva jakt.

Livförsäkring – Tillägget kan lämna ersättning om djuret avlider alternativt om en veterinär anser att avlivning är det bästa alternativet.

Högre ersättningsbelopp/fler ersättningstillfällen. – Det finns ett flertal tillägg som höjer maximalt ersättningsbelopp samt ökar de tillfällen som ersättning ges. Ett vanligt exempel är ”Medicin” som hos flera försäkringsbolag höjer maximal ersättning för kostnader som uppstår när veterinär ordinerar medicin. Inom hästförsäkringar finns tillägg som exempelvis ger breddat skydd vid hältor, rörelsestörningar och ryggsjukdomar.

Rehabilitering – Tillägget kan lämna ersättning om djuret behöver rehabilitering efter skada/sjukdom. Det kan då bland annat innebära massage, simning, stretchning m.m.

Reseförsäkring – Tillägget kan lämna ersättning om en resa måste avbokas för att ägaren ska kunna ta hand om ett hastigt insjuknat djur. Dessa försäkringar brukar även ge bättre försäkringsskydd om djuret är med på resan.

Trygghetsförsäkring – Tillägget kan lämna ersättning vid avbokad resa (se ovan). Blir ägaren så sjuk att personen inte kan ta hand om djuret kan ersättning ges för pensionat (ex. katt- och hundpensionat)

Personolycksfall – Tillägget kan lämna ersättning om djuret skadar en person som äger eller har hand om det.

Verksamhetsförsäkringar – Tillägg som är anpassade för en viss verksamhet så som kennel eller ridverksamhet.

De ovan nämnda tilläggsförsäkringarna är exempel på tilläggsförsäkringar från hund-, katt-, häst- och smådjursförsäkringar. Samtliga tillägg finns inte till alla djurförsäkringar.

Vad menas med Dolt fel?

I alla försäkringsavtal framgår vad som gäller vid dolda fel. Ett dolt fel innebär att en sjukdom alternativt en skada har börjat utvecklas hos djuret innan veterinärvårdsbesiktning skett men som under denna besiktning inte upptäcks.

Om en försäkringstagare upptäcker ett dolt fel på ett djur finns möjlighet att kräva ersättning från säljaren. Detta eftersom ett djur rent juridiskt är en ”produkt eller vara” och därmed regleras utifrån lagar kring försäljning av varor. För att säljaren själv inte ska behöva ersätta köparen om dolda fel upptäcks tecknas mycket ofta dolda-fel försäkring.

Vilka djur kan försäkras?

De fyra vanligaste djurförsäkringarna är Hundförsäkring, Kattförsäkring, Hästförsäkring och Smådjursförsäkring. Vilka djur som kan försäkras med smådjursförsäkring kan variera något mellan försäkringsbolagen. Bland annat brukar kanin, marsvin, reptil, hamster och undulat kunna försäkras med denna försäkring.

De som bedriver lantbruk kan även teckna specifika djurförsäkringar för dessa djur. Bland dessa finns exempelvis Får- och getförsäkring, Alpacka- och kameldjursförsäkring, Hjortförsäkring samt Nötkreatursförsäkring.

De som har ett djur som inte ingår i någon av de vanligare försäkringslösningarna kan kontakta försäkringsbolaget för råd om hur man bör göra för att få en passande lösning.

Texten ovan är allmänt om djurförsäkringar. Av självklara skäl finns skillnader mellan de olika kategorierna av djurförsäkringar. Kontakta ett försäkringsbolag för mer information kring en specifik djurförsäkring.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %