Vad är låneavtal?

Vad är låneavtal?

Ett låneavtal är ett avtal mellan två parter som bland annat visar lånebelopp, ränta, löptid, amorteringstid och vad som händer om inte lånet betalas enligt överenskommet.

Vad är låneavtal

Måste ett låneavtal vara skriftligt?

Nej, ett låneavtal kan vara skriftligt eller muntligt. Däremot är skriftliga avtal en rekommendation då det lättare och tydligare går att bevisa vad man kommit överrens om.

För att det ska gälla måste alltid långivaren kunna uppvisa dokumentation på ingått avtal. Många företag spelar därför in telefonsamtal eftersom dessa ibland ligger till grund för låneavtalen. Om avtalet skett muntligt ska låntagaren få skriftlig information om avtalet kort efter att man ingått detta avtal. I denna skriftliga information ska det tydligt framgå vilka rättigheter samt skyldigheter som låntagaren har. Det räcker därmed inte med svårtolkad avtalstext utan långivaren har skyldighet att presentera detta på ett så tydligt sätt att låntagaren förmodas förstå det avtal som ingåtts.

Finns det ångerrätt på låneavtal?

På nästan alla lån finns en ångerrätt på 14 dagar. Om låntagaren hör av sig inom denna tid ska låneavtalet kunna sägas upp.

bolån finns däremot inte någon ångerrätt. Däremot finns alltid laglig rätt att återbetala lånet i förtid. Är det ett bundet lån kan däremot långivaren ta ut en ränteskillnadsersättning vilket kan göra att det inte är ekonomiskt försvarbart att lösa lånet.

Vad ska ett låneavtal innehålla?

Ett låneavtal ska innehålla samtliga villkor för lånet. De villkor som är av ”väsentlig betydelse” måste även extra tydligt lyftas fram och förklaras. I låneavtalet ska exempelvis följande information finnas med:

Amortering – Det ska framgå om det är annuitetslån eller om rak amortering tillämpas, vilket därmed påverkar hur amortering ska ske. Storlek på amorteringarna, hur många amorteringstillfällen samt förfallodag är andra exempel på saker som ska anges. Det ska även framgå att låntagaren har rätten att förtidsbetala lånet och om det i så fall kommer att utgå någon ränteskillnadsersättning.

AvgifterUppläggningsavgift och aviavgift är de två vanligaste avgifterna men i avtalet ska det även stå vilka avgifter som tillkommer om betalning uteblir och påminnelse skickas ut m.m.

Ränta – Låneräntan, samt villkor hur denna kan ändras, ska anges. Om låneräntan beräknas med hjälp av referensräntor ska även detta anges.

Den effektiva räntan ska uppges samt information om hur den räknats ut. Det ska även framgå det totala belopp som förväntas betalas av låntagaren.

Säkerheter – Det är framförallt på bolån som säkerhet förekommer även om det också finns andra lån med säkerhet (billån, värdepapperslån). Säkerheten ska i sådant fall vara nämnd i låneavtalet.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %