Vad är Ränteskillnadsersättning?

Vad är Ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är den ersättning som låntagaren måste betala till långivaren om ett lån med bunden ränta återbetalas i förtid, om det finns en sådan överenskommelse i låneavtalet. En låntagare har nämligen rätt att lösa sitt lån även om räntan är bunden, däremot har långivaren då rätt att ta ut en ränteskillnadsersättning om det fortfarande finns bindningstid kvar på kontraktet.

Vad är ränteskillnadsersättning

Varför tas ränteskillnadsersättning ut?

En konsument/låntagare har enligt konsumentkreditlagen rätt att lösa ett bolån när som helst under löptiden oavsett om räntan är bunden eller rörlig. Bankerna har därför rätt att ta ut en ersättning för ett bundet bolån som löses i förtid för att täcka eventuell förlust som kan uppstå under tidpunkten då räntebindningstiden går ut och då lånet löses. Detta är det som kallas ränteskillnadsersättning.

Hur beräknas ränteskillnadsersättning?

Bankernas sätt att räkna ut ränteskillnadsersättning regleras i konsumentkreditlagen. Bankerna använder regler för jämförelseränta som Finansinspektionen angett och det som står i konsumentkreditlagen.

Se även:

– Proposition 2013/14:44, Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån

– Konsumentkreditlagen (2010:1846), 36 §

– Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2014:11)

För att beräkna ränteskillnadsersättning utgår banken från ditt låns nuvärde och det skuldvärde som ditt lån skulle ha vid bindningstidens slut om du inte löser lånet i förtid. Om du amorterar på lånet beräknas amortering av från skuldvärdet. Därefter beräknar banken skillnaden på kostnaden för den återstående tiden på lånet i förhållande till din nuvarande ränta och jämförelseräntan.

Om du vet bankens jämförelseränta kan du göra en överslagsberäkning på hur stor ränteskillnadsersättning du ska betala.

Räkneexempel:

Kapitalskuld: 1 000 000 kr

Tid kvar:  2 år

Kundränta: 2,00 %

Jämförelseränta: 3,90 %

Ränteskillnad: 1,90 %

För att beräkna Ränteskillnadsersättning (Kapitalskuld * tid kvar * ränteskillnad)

Ger: 1 000 000 * 2 * 0,019 = 38 000 kr

För exakt beräkning ta kontakt med din bank och bankkontor så hjälper de dig att göra en korrekt beräkning. Bankerna tar hänsyn till din amorteringsplan och beloppet du amorterar beräknas bort från skulden. 

Är ränteskillnadsersättning avdragsgill?

Ränteskillnadsersättning beräknas som en ränta och är därför avdragsgill i din deklaration det året som du betalt ersättningen. Detta medför att du har rätt att få tillbaka 30% om du kan nyttja avdraget.

Att tänka på gällande ränteskillnadsersättning när man binder bolån

Om du löser ett bundet bolån i förtid är du enligt konsumentkreditlagen tvingad att betala ränteskillnadsersättning till banken. Detta medför att det kan finnas ett värde i att tänka till innan du binder ditt bolån då bankerna vet om sin rättighet att ta ut ersättningen. Om du löser ett rörligt bolån är du betydligt flexiblare då löptiden oftast är maximalt 3 månader. Om du köper en bostad och vet med dig att du kommer flytta inom en kort framtid kan det finnas värde att inte binda lånet på för lång löptid. Consectors rådgivare kan hjälpa dig att vägleda dig till rätt beslut gällande rörlig och bunden ränta och förklara fördelar respektive nackdelar med dessa. 

Kan jag slippa Ränteskillnadsersättning?

Om du ska sälja din bostad och sitter på bundna bolån vill man givetvis undvika att betala ränteskillnadsersättning om det går. Den enda gången då det enligt lagen är möjligt att slippa ränteskillnadsersättning är om man flyttar och därmed tar med sig det befintliga bolånet till sin nya bostad. Men man kan givetvis alltid förhandla med banken och komma överens om en mindre eller ingen alls ränteskillnadsersättningen. I dessa fall är det något som banken enskilt kommer överens om. Ofta går det att trycka på att du kan ta det nya bolånet hos någon annan bank och då bankerna oftast vill behålla dig som kund kan det finnas ett förhandlingutrymme.


Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %

Jämför låneerbjudande - Ansök här

Privatlån med ränta från 2,90% Bolån med ränta från 1,28 %